Český pohár Large Scale › Stránka › Pravidla seriálu Český pohár Large scale 2014

Pravidla seriálu Český pohár Large scale 2014

Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník

Pravidla pro závody seriálu

ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy

Všeobecná část – A

A.1. Základní ustanovení

A.1.1. Zodpovědnost za dodržování jednotlivých pravidel a průběh závodu přebírá pořadatel závodu RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník.

A.2. Partner závodů

A.2.1. Pořadateli jednotlivých závodů o Český pohár Large Scale pro rok 2014 jsou RCA Rakovník, Modelklub RK, RC buggy Most, MK Veselí nad Lužnicí-dráha Dolní Bukovsko a RC Buggy team-dráha Mníšek u Liberce.

A.3. Přihlašování k závodu

A.3.1. Závodník bude do závodu zaregistrován po řádném vyplnění startovní přihlášky. Přihláška bude k dispozici na webových stránkách pořádajícího RC autoklubu. Uzávěrka přihlášek přes webové rozhraní bude jeden den před konáním závodu, v 18:00 hodin. Do závodu se lze přihlásit i osobně, v den jeho konání, za podmínek uvedených dále.

A.3.2. Nebude-li pořadatelem zpřístupněno webové přihlašování a z tohoto důvodu bude nutné přihlásit se až v den konání závodu, nebude pořadatel vybírat zvýšené startovné.

A.3.3. Osobně se může závodník přihlásit pouze v den konání daného závodu. Závodníka zaregistruje pořadatel závodu při registraci ( v době vyhrazené pravidly). Po zahájení rozpravy již není možné se na závod přihlásit.

A.4. Protesty

A.4.1. Protest je nutné podat písemně, do 20-ti minut od vyvěšení nebo vyhlášení výsledků. Nedílnou součástí protestu je kauce ve výši 500,-Kč.

A.4.2. Pokud protest bude uznán oprávněným, dojde k vrácení kauce.

A.4.3. Pokud protest nebude uznán oprávněným, kauce propadá ve prospěch orgánu, který protest řešil.

A.4.4. V případě protestu na porušení pravidel mohou být závodníkem uvedeni ostatní účastníci, jako svědci incidentu.

A.4.5. Protest musí obsahovat relevantní informace pro komisi závodu, aby mohl být protest posouzen a vyřčen jednoznačný závěr.

A.4.6. Ředitel závodu ( zástupce hlavního organizátora) a rozhodčí ( zástupce pořádajícího RC klubu) tvoří komisi, která protest řeší a vydává rozhodnutí.

A.4.7.Rozhodnutí musí být vydáno do 30-ti minut od přijetí protestu.

A.4.8.Pokud se protest týká semifinálových a finálových jízd, musí být rozhodnutí vydáno nejpozději do 10-ti minut před startem další jízdy. Pokud se tak nestane, posouvá se start jízdy tak, aby mezi rozhodnutím a další jízdou byl časový úsek minimálně 10 minut.

A.4.9.Po poslední finálové jízdě bude 10-ti minutový prostor pro podání případného protestu. Z tohoto důvodu musí být na výsledkové listině z finálové jízdy zaznamenán čas jejího ukončení. Ten musí být vyvěšen na výsledkové tabuli. Během těchto 10-ti minut mohou být podány výsledky proti provizorním výsledkům.

A.4.10.Pokud se během těchto 10-ti minut neobjeví žádný protest, výsledky na tabuli se stávají oficiálními.

A.4.11.Pouze závodníci, účastnící se závodu, mohou podat protest.

A.4.12.Proti rozhodnutí ředitele závodu nelze podat protest.

A.4.13.Protest proti rozhodčím, jako osobám, není možný. Verdikt rozhodčího je vždy konečný a nezpochybnitelný.

A.4.14.Proti trestu „ STOP AND GO“ se nelze odvolat.

A.4.15.Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

A.4.16.Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka.

A.5. Týmová jízda

A.5.1. Týmové zájmy jsou nepřípustné. Týmové zájmy se nesmí promítat do rozhodování a nesmí ovlivňovat průběh závodu.

A.6. Povinnosti závodníků

A.6.1. Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčího a ředitele závodu.

A.6.2. Závodník je povinen zúčastnit se rozpravy.

A.6.3. Závodníci by se měli zúčastnit vyhlášení konečných výsledků daného závodu.

A.6.4. Závodník je povinen před závodem nahlásit číslo personálního čipu. Personální čip musí být osazen dle návodu k jeho použití.

A.6.5. Případný problém s funkcí personálního čipu řeší závodník. V případě technické závady na personálním čipu není možné požadovat opravu výsledků.

A.6.6. Pokud vysílač a přijímač neumožňují sw. změnu kanálů, je závodník povinen mít na závodech aspoň dvě sady krystalů ( na změnu kanálu).

A.6.7. Je povoleno používání RC souprav s automatickou volbou frekvence

( např. systém DSM Spektrum).

A.6.8. Každý model musí být označen startovním číslem, které bylo přiděleno podle konečného umístění závodníka v loňském roce. Závodníkovi, který se v předchozím roce nezúčastnil žádného závodu o Český pohár, bude přiděleno nové startovní číslo pořadatelem.

A.6.9. Závodník je povinen být na tribuně aspoň 30 vteřin před startem své jízdy. 30 vteřin do startu hlásí rozhodčí v průběhu startovní procedury. Pokud závodník nestihne být 30 vteřin před startem na tribuně, je mu vstup na tribunu umožněn, ale nesmí svým chováním rušit ostatní závodníky ani jinak ohrozit průběh a regulérnost závodu.

A.6.10. Po odstartování závodu není dovoleno měnit své místo na tribuně, předávat řízení jiné osobě nebo rušit ostatní závodníky.

A.6.11. Není povoleno opravovat model na závodní dráze.

A.6.12. Po oznámení o ukončení jízdy, musí závodník pokračovat po projetí cílem volnou jízdou a dojet do depa. Vyjetím mimo stopu musí umožnit předjetí závodníkům, kteří dokončují závod.

A.6.13. Jestliže závodník po projetí cílem nesplní požadavek dle bodu A.6.12, může být penalizován ředitelem nebo rozhodčím závodu škrtnutím 1 – 3 kol v návaznosti na pořadovém čísle prohřešku – v rozjížďce, 2 kol v semifinále a finále.

A.7. Uspořádání do skupin

A.7.1. Před zahájením kvalifikačních jízd budou závodníci rozděleni do skupin rozhodčím závodu.

A.8. Technická inspekce

A.8.1. Zvolení zástupci RCA Mariánské Lázně, resp. RCA Rakovník a pořadatelé jednotlivého závodu mají možnost kontroly modelů a RC vybavení při technické prohlídce.

A.8.2. K technické prohlídce dochází zpravidla na stanovišti technické kontroly, před kvalifikačními jízdami. Náhodné kontroly mohou být provedeny kdykoliv v průběhu závodu.

A.8.3. Při technické kontrole se kontrolují tyto parametry: hmotnost modelu, rozměry modelu, motor, výfuk, objem nádrže, pneumatiky, nárazníky, přítlačná křídla a další náležitosti předepsané pravidly.

A.8.4. U technické kontroly modelu smí být přítomen pouze závodník, případně mechanik. Je povinností každého závodníka, aby jeho model odpovídal pravidlům po celou dobu závodu. Odpovědnost za to, že model odpovídá pravidlům, má vždy závodník.

A.8.5. Pokud se zjistí, že model neodpovídá technické specifikaci, bude odstaven, na uzavřeném parkovišti, až do závěrečné zprávy technické komise. Technická komise spolu s ředitelem závodu rozhodne, zda bude možné model opravit nebo zda bude vyloučen ze závodu. To platí i v případě, že k poškození ( např. změně rozměrů) došlo při závodě. V případě vyloučení modelu ze závodu budou výsledky závodníka, v daném závodě, anulovány. Případná oprava modelu nesmí mít žádný vliv na časový průběh závodu.

A.8.6. Jeden závodník smí používat pouze jeden model. Sdílení karosérií nebo podvozků není povoleno.

A.8.7. Ke kontrole mohou být vyžádány také sdílené vysílače.

A.9. Sankce a postihy

A.9.1. Časové postihy mohou být řešeny formou „ STOP AND GO“. Ředitel závodu nebo rozhodčí by měl informovat závodníka pomocí zvukového systému a závodník musí, co nejrychleji, zajet do prostoru určeného pro „ STOP AND GO “. Při tomto trestu není možné opravovat model nebo doplňovat palivo. Pokud není možné, z jakéhokoliv důvodu, vyhlásit postih „ STOP AND GO“, bude rozhodčím vyhlášena časová penalizace, například 10 vteřin až jedno kolo.

A.9.2. Řešení trestů – penalizace v čase, kolech, „ STOP AND GO“, oznámení rozhodčího o opravě modelu nebo diskvalifikace rozhodčím.

Za co a jak se uděluje:

– za nesportovní chování ( především narážení do ostatních modelů

zezadu nebo z boku)

– za bránění v předjíždění rychlejším modelům

– za zkracování vyznačené dráhy

– za ztrátu tlumiče výfuku

– za ztrátu nebo špatné uchycení karosérie modelu

– pokud model opustí dráhu a vrátí se na ní v jiném místě a ponechá si

časovou výhodu ( toto neplatí v případě, když modelu zhasne motor

a model startuje z boxu)

– pokud jsou prováděny opravy na modelu jinde než v boxech, vyjma

drobné pomoci ( ohnutá karosérie apod.)

– pokud je model „ prohozen“ cílem ( model musí projet cílem vlastní

silou)

– při jízdě v protisměru za jakýchkoliv okolností

– pokud se někdo z účastníků nepodřídí požadavkům vedení závodu

– pokud závodník změní svoji frekvenci bez povolení ředitele závodu

– pokud dojde k předčasnému startu

A.9.3. Ke škrtnutí nejlepšího výsledku ( jízdy) dochází

– za nenastoupení k nasazování ( závodník za sebe může poslat náhradu)

– za nepředání modelu, ihned po ukončení jízdy, na označené místo

A.9.4. Opakovaný prohřešek může vést k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

A.9.5. Slovní nebo fyzické napadání ostatních účastníků závodu

( závodníků, rozhodčích, vedení závodu) vede k okamžité diskvalifikaci závodníka ze závodů.

A.9.6. Všechna varování a penalizace musí být písemně poznamenány na jednotlivých výsledkových listinách, na nástěnce. Nejlépe červenou barvou.

A.9.7. Napomenutí za nevhodné chování je oznamováno takto: „ vůz číslo XX, první napomenutí za …“. Tento slovosled je principem vyhlašování všech adresných připomínek k závodníkům, v průběhu závodu.

A.9.8. Instrukce pro opravy jsou oznamovány těmito slovy: „ vůz číslo XX opravuje …“.

A.10. Bezpečnost

A.10.1. Bezpečnost všech účastníků závodu a diváků je vždy na prvním

místě.

A.10.2. V průběhu kvalifikací, subfinále, semifinále, divoké karty a finále je, přímým účastníkům těchto jízd, ZAKÁZÁNO doplňování paliva.

A.10.3. Model musí být, minimálně v přední části, opatřen měkkým nárazníkem bez ostrých hran. Podrobnosti viz. technická specifikace.

A.10.4. S bezpečnostními podmínkami v areálu musí být účastníci závodu seznámeni při rozpravě.

Průběh závodu – B

B.1. Organizační složka závodu

B.1.1. V roce 2014 je vypsán seriál závodů ČESKÝ POHÁR v kategorii offroad Large Scale Buggy/Short Course 2WD a 4WD.

Pro rok 2014 je vypsáno celkem 7 jednotlivých závodů.

B.1.2. Maximální počet účastníků v závodu je 80. Počet závodníků může být pouze snížen a to na základě výroku výkonného výboru RCA Mariánské Lázně, resp. RCA Rakovník.

B.2. Časový harmonogram

B.2.1. 07.30 – 08.30 registrace a technická přejímka, volný trénink

08.30 rozprava

09.00 – 12.00 1.-3. kolo kvalifikace

13.00 – 17.00 Xfinále, semifinále, divoká karta, finále

B2.2. Jedná se o přibližný časový harmonogram. Pořadatel si vyhrazuje právo ho upravit.

B.3. Přihlášky a startovné

B.3.1. Startovné pro jeden závod a kategorii činí 450,-Kč. Startovné pro závodníka, který podá přihlášku přes webový formulář a v patřičném termínu, ( viz.A.3.1) bude startovné sníženo na 400,-Kč. Členové pořádajícího klubu mají nárok na zvýhodněné startovné 350,-Kč, ale pouze v případě, že daný závod je pořádán na jejich závodní dráze.

B.4. Organizace závodu

B.4.1. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní.

B.4.2. Závodník se může zúčastnit závodu po zaplacení startovného. Tento poplatek s nevrací.

B.4.3. Volný trénink (nepovinný), minimálně 3 kvalifikační jízdy

( podle počtu přihlášených závodníků) na 3 minuty + 10 minut + poslední kolo. Podle počtu jízd se započítávají 2 nejlepší pořadí a součet těchto nejlepších umístění určí konečné pořadí závodníků po kvalifikačních jízdách. Subfinále 3 minuty + 15 minut + poslední kolo, semifinále 3 minuty + 20 minut + poslední kolo, divoká karta 3 minuty + 20 minut + poslední kolo, finále 3 minuty + 30 minut + poslední kolo. Mezi jednotlivými jízdami musí být přestávka minimálně 3 minuty.

B.4.4. Postupový klíč:

– všichni závodníci musí absolvovat aspoň jedno měřené kolo

v rozjížďkách

– subfinále: první tři závodníci postupují do dalšího, vyššího subfinále

– semifinále: prvních pět závodníků postupuje do finále

– divoká karta: první závodník postupuje do finále jako jedenáctý

B.4.5. O pořadí rozhoduje: 1. počet ujetých kol, 2. dojezdový čas

B.4.6. Počet závodníků.

– kvalifikační skupina: obvykle 10 závodníků, dle propustnosti dráhy.

– subfinále, semifinále, divoká karta a finále: maximálně 11

závodníků.

B.4.7. Kvalifikační rozjížďky se zahajují otevřením dráhy a hlášením: „ Tři minuty do startu“. Kvalifikační rozjížďky se startují tzv. letmým startem, po ukončení tréninkových 3 minut ( hlásí se 1 minuta do startu a 30 sekund do startu). Spuštění času pro kvalifikační rozjížďku se provede po startu rozjížďky, oznámením: „ Bylo odstartováno“.

B.4.8. Po skončení kvalifikační jízdy odevzdá závodník svůj model na místo technické kontroly a podle svého čísla v rozjížďce ( nikoliv startovního) jde nasazovat následující rozjížďku na místo nasazovače, označené shodným číslem. Při nasazování je povinen použít reflexní vestu, která je na místě nasazovače k dispozici.

U čtvrtfinálových, semifinálových a finálových jízd nasazuje opačná skupina ( skupina A jede, skupina B nasazuje a opačně). U jízdy o divokou kartu nasazují závodníci finálové jízdy.

Teprve po ukončení nasazování může závodník nebo mechanik odnést model z místa technické kontroly.

B.4.9. Semifinále, divoká karta a finálové jízdy se startují následovně:

Semifinálovým, finálovým jízdám a jízdě o divokou kartu předchází otevření trati a 3-minutový tréninkový interval, který je vyhlášen slovy:

„ Tři minuty do startu“. V okamžiku uplynutí 2 minutového intervalu vyzve startér závodníky k seřazení na startovní rošt. Po ohlášení jedné minuty do startu nesmí závodník projet startem a na pokyn startéra začne řazení jednotlivých modelů, podle startovní pozice, na startovní rošt. Pokud není model v tomto okamžiku na dráze nebo není schopen dojetím urychleně zaujmout své místo na startovním roštu, musí závodník startovat z depa, po odstartování ostatních modelů. Mechanici mají možnost na startovní rošt k modelu přistoupit a provést jeho srovnání na startu. Na výzvu startéra jsou povini dráhu opustit a umožnit tak start závodu.

Jakmile jsou všechny modely připraveny v klidu ke startu na startovním roštu, začne startér odpočítávat po sekundě interval od 10 sekund do 3 sekund před startem.

Od 3 sekund před startem již nejsou jednotlivé sekundy odpočítávány a vlastní signál ke startu dá startér v intervalu 0 sekund až 5 sekund.

Vlastní startovní signál dává startér akusticky nebo slovem: „ Start “. Tento signál současně spouští měření času.

Předčasný start je penalizován trestem „ STOP AND GO“. Penalizace musí být oznámena okamžitě po startu. Penalizaci uděluje časomíra nebo rozhodčí.

Startér nebo rozhodčí může zastavit jízdu a opakovat start jen

v případě, že je přesvědčen o tom, že startovní procedura nebo

samotný start, neproběhly správně.

Pokud startér ještě nevyzval závodníky k seřazení na startovní rošt,

může každý účastník semifinále, jízdy o divokou kartu nebo finále,

požádat o odložení startu o 10 minut k opravě svého modelu. Tento

odklad může být dán v každém semifinále, jízdě o divokou kartu nebo

finále pouze jednou.

Dráha je v tomto případě otevřena po celou dobu 10-ti minut.

Jakmile startér vyzve závodníky k seřazení na startovní rošt,

mechanici nemají povoleno, do konce jízdy, dolévat palivo do modelů.

Závodník, který požádá o odložení startu z jakéhokoliv důvodu, musí

startovat z depa.

Jestliže dojde ke kolizi, budou závodníci upozorněni hlášením:

Nebezpečí na dráze, např. ve druhé zatáčce“. Závodníci jsou povinni

zpomalit tak, aby mohli v tomto místě okamžitě zastavit. Porušení

tohoto pravidla bude penalizováno škrtnutím jednoho kola

z dosaženého výsledku. Závod pokračuje hlášením: „ Trať je volná“.

Mechanikům není povoleno vstupovat na dráhu. Nasazovači mohou

zkusit nastartovat motor maximálně třikrát a to zásadně mimo dráhu.

Opravovat model smí mechanik nebo závodník pouze mimo závodní dráhu.

V případě porušení těchto pravidel bude určena penalizace ( STOP

AND GO nebo odečtení jednoho kola). Rozhodčí musí informovat

závodníka o penalizaci.

V případě udělení trestu“ STOP AND GO“ musí závodník zastavit svůj

model na určeném místě ( např. „ pit stop“) a to do 3 kol od vyhlášení

trestu. Rozhodčí sám určí, kdy bude závodníkovi umožněno

pokračovat v závodu. V případě nedodržení tohoto trestu bude

závodníkovi anulována celá rozjížďka.

Rozhodčí má právo jednotlivou jízdu pro její celkovou neregulérnost

zrušit a opakovat, zejména při hromadných kolizích v prvním kole po

startu.

B.5. Déšť a klimatické podmínky

B.5.1. V případě přerušení závodu na více než 60 minut z důvodu, které

nemohou pořadatelé ovlivnit, rozhodne vedení závodu o jeho

pokračování nebo zrušení.

B.5.2. Postup za deště v průběhu kvalifikace ( rozjížděk) je následující:

V případě přerušení rozjížďky bude tato celá zopakována.

V případě přerušení rozjížděk bez možnosti pokračování bude

aplikován následující postup:

– pokud nebyly odjety ani dvě kompletní rozjížďky pro všechny

skupiny, budou závody zrušeny.

– pokud byly odjety dvě a více rozjížděk pro všechny skupiny, budou

dosažené výsledky započteny jako konečné.

B.5.3. Postup při přerušení za deště v průběhu subfinále, semifinále, jízdy o

divokou kartu, finále je následující:

– jestliže uplynulo méně než 10 minut jízdy, budou výsledky zrušeny a

provede se nový start na plný čas dané jízdy. Modely mohou být,

před tímto novým startem, opraveny.

– jestliže uplynulo více než 10 minut jízdy, budou dosažené výsledky,

v čase přerušení, započteny jako konečné.

B.6. Systém hodnocení

B.6.1. Výsledky jednotlivých závodů seriálu tvoří výsledkovou listinu. Body

jsou rozdělovány podle umístění v závodu, dle tabulky bodového

hodnocení B.6.2.

Při absolvování všech vypsaných závodů budou pro konečné pořadí,

každému závodníkovi, odpočteny dva nejhorší výsledky.

V jednotlivých závodech budou vyhlášeni pouze tři nejlepší závodníci

z kategorie 2WD a tři nejlepší závodníci z kategorie 4WD.

Výsledky jednotlivých závodů se započítávají do celkového hodnocení

v seriálu závodů. Při závěrečném vyhodnocení bude vyhlášeno

10 nejlepších závodníků bez rozdílu kategorie, prvních pět závodníků

z kategorie 2WD a prvních pět závodníků z kategorie 4WD.

B.6.2. Tabulka bodového hodnocení

POŘADÍ

BODY

POŘADÍ

BODY

POŘADÍ

BODY

1.

50

11.

22

21.

12

2.

46

12.

21

22.

11

3.

42

13.

20

23.

10

4.

38

14.

19

24.

9

5.

34

15.

18

25.

8

6.

32

16.

17

26.

7

7.

30

17.

16

27.

6

8.

28

18.

15

28.

5

9.

26

19.

14

29.

4

10.

24

20.

13

30.

3

Technická specifikace – LS offroad – C

C.1. Obecná ustanovení

C.1.1. Co není povoleno, je zakázáno.

C.1.2. Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, ředitele závodu a technického komisaře.

C.1.3. Závodu se mohou zúčastnit modely, které svým vzhledem, proporcemi a rozměry, přibližně odpovídají podobě nejčastěji používaných předlohových modelů buggy ( FG, Hermann, Cleon apod. v měřítku 1:6 a MCD, HPI, LOSI v měřítku 1:5). Závodu se mohou zúčastnit současně modely kategorie 2WD a 4WD. Níže uvedené technické předpisy jsou společné pro obě kategorie, není-li výslovně uvedena odlišnost. Během závodu je zakázáno použití jakýchkoliv náhradních modelů.

C.2. Kategorie

C.2.1. 2WD – buggy s nezakrytými koly, se zadním spoilerem úměrným modelu, pohon pouze zadní nápravy.

Short Course se zakrytými koly, pohon jen na zadní nápravu.

C.2.2. 4WD – buggy s nezakrytými nebo částečně zakrytými koly, se zadním spoilerem úměrným modelu, pohon na obě nápravy.

C.3. Rozměry a hmotnosti

C.3.1. Maximální délka 975 mm, maximální vzdálenost náprav ( rozvor)

490 mm, maximální šířka 490 mm. Výjimku tvoří modely Losi, kdy maximální šířka přesahuje nepatrně 530 mm. Minimální hmotnost modelu bez paliva 7500 g.

C.3.2. Měření rozměrů modelu se doporučuje provádět pomocí přípravku – U-rampy. Pokud není U-rampa k dispozici, provede se měření např. stavebním metrem.

C.4. Model

C.4.1. Model musí být vybaven funkční brzdou, která je schopna udržet model v klidu za běhu motoru ( pro druhy brzd není omezení). V ovládání karburátoru musí být zařazen bezpečnostní prvek, který vrátí škrtící klapku do uzavřené polohy v případě přetržení nebo zlomení ovládacího táhla škrtící klapky.

C.4.2. Není povolena žádná další funkce ovládaná závodníkem, kromě řízení, plynu, brzdy, řízeného Fail Save a světel. Je doporučeno používání systému Fail Save, který zastaví model v případě poruchy RC soupravy.

C.4.3. Je zakázáno používat elektronické stabilizační a podpůrné systémy.

C.4.4. V těsné blízkosti vypínače el. proudu motoru by měla být viditelně umístěna homologační nálepka nebo jinak znázorněný symbol E

( v kruhu, s červeným orámováním), což je mezinárodní označení pro rychlé vypnutí motoru.

C.4.5. Model musí být z důvodu měření vybaven personálním čipem AMB, za jehož funkčnost a umístění nese odpovědnost pouze závodník

( nikoliv pořadatel).

C.5. Karosérie, nárazník, křídlo, výfuk

C.5.1. U všech modelů je povinný plastový přední tlumič nárazů.

C.5.2. Model nesmí být vybaven kovovými nárazníky, kovovou karosérií ani

kovovým křídlem. Karosérie, nárazník ani křídlo nesmí svým vzhledem

a provedením ohrožovat ostatní účastníky závodu ani ostatní modely.

Posuzuje technická komise.

C.5.3. Model musí být vždy osazen výfukem. Při jeho absenci nebo

výrazném poničení nesmí model pokračovat v závodu. Výfuk svým

umístěním nesmí ohrožovat ostatní účastníky závodu. Posuzuje

technická komise.

C.5.4. Tlumič výfuku musí být zakryt karosérií. Pokud je na modelu výfuk

v základním provedení, nesmí vystupovat z karosérie více než 10 mm.

Toto neplatí pro tzv. laděné výfuky.

C.5.5. Jsou povoleny originální výfuky válcového tvaru, originální krabičky

a vícekomorové laděné výfuky. Nejsou povoleny otevřené výfuky

nebo trubky.

C.5.6. Není povolena montáž vzduchového kanálu vedoucího vzduch od

bočního okna do interiéru. Veškeré díly modelu musí být zakryty

karosérií, s výjimkou antény přijímače.

C.6. Pneumatiky

C.6.1. Pneumatiky musí být černé, bezdušové, vzorek pneumatik může být

libovolný.

C.6.2. Je zakázáno vybavování pneumatik hroty z jiných materiálů, zejména

kovu.

C.7. Motor, nádrž, palivo

C.7.1. Motor musí být jednoválcový, dvoutaktní o maximálním zdvihovém

objemu 26 ccm3.

C.7.2. Není povoleno přeplňování turbodmychadlem ani mechanicky. Není

dovoleno vstřikování paliva.

C.7.3. Nastavení zapalování musí být mechanicky zajištěno. Je povoleno

pouze ruční, statické seřízení.

C.7.4. Není povoleno bateriové zapalování. Povolen je pouze pasivní

zapalovací systém, používající otáček motoru jako jediného vstupního

údaje.

C.7.5. Jsou povoleny pouze otevřené přepouštěcí kanály.

C.7.6. Povoleny jsou maximálně 4 přepouštěcí kanály.

C.7.7. Válec motoru nemusí být jednodílný, jsou povoleny dělící roviny.

C.7.8. Motor musí být chlazený vzduchem. Chladící vzduch musí být veden

přímo od setrvačníku.

C.7.9. Karburátor musí být opatřen vzduchovým filtrem.

C.7.10. Velikost palivové nádrže je omezena objemem 800 ml.

C.7.11. Palivo je povoleno pouze běžně dostupné u čerpacích stanic.

C.8. Převodovka

C.8.1. U obou kategorií ( 2WD a 4WD) je zakázána převodovka o

proměnném převodovém poměru.

C.9. Elektronika a RC vybavení

C.9.1. Používaná RC souprava musí být schválená ( homologovaná)

k danému účelu, dle platné právní úpravy. Každý závodník musí mít

při závodu k dispozici minimálně 2 různé páry krystalů pro svou RC

soupravu.

Výjimku tvoří RC soupravy se sw. změnou kanálu, např. systém

Spektrum DSM.

C.9.2. Serva, akumulátory, pasivní telemetrii je možné použít, pokud splňují

podmínky pro provoz v ČR.

C.10. Poškození modelu

C.10.1. Před každým závodem musí všechny startující modely odpovídat

technickým předpisům. Dojde-li během jízdy k poškození modelu,

posoudí technická komise ( případně ředitel závodu), zda daný model

může pokračovat v závodu. Utržené zadní křídlo není důvodem

17

k přerušení jízdy.

 

Přidat komentář

Poznámka 1. - Komentáře slouží pouze k diskuzi k jednotlivým příspěvkům. Neslouží jako kontaktni formulář.

Poznámka 2. - Můžete požít HTML tagy a volby:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..